Przejdź do treści

Regulamin dodawania wydarzeń na stronie www.Konferencje-Edukacyjne.pl

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Administratorem strony www.konferencje-edukacyjne.pl jest SOR-MAN Robert Sowiński z siedzibą w Grabinie (92 – 701), przy ul.Głównej 50A, wpisane ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonego przez Wójta Gminy Nowosolna za numerem 942/07

2. Kalendarz wydarzeń na stronie www.konferencje-edukacyjne.pl, dalej zwanej „Portalem” przeznaczony jest do prezentacji wydarzeń edukacyjnych organizowanych w całej Polsce i poza jej granicami, związanych z szeroko pojętą edukacją.

3. Użytkownik zobowiązany jest przekazać za pomocą poczty elektronicznej na adres kontakt@konferencje-edukacyjne.pl ( za pomocą formularza na stronie „Dodaj wydarzenie”), niezbędne dane pozwalające na pokazanie wydarzenia na portalu w szczególności:

  • nazwę organizatora lub organizatorów
  • datę wydarzenia
  • miejsce, jeśli nie jest to wydarzenie online
  • krótki opis
  • link do strony
  • adres mailowy organizatora
  • telefon kontaktowy organizatora
  • ceny biletów, jeśli wydarzenie jest płatne
  • grafikę wydarzenia w rozmiarze 16×9 jpeg  png

4. Użytkownik, przesyłając dane wydarzeń na Portalu oświadcza, że akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu oraz że ma prawo do dysponowania tymi danymi.

5. Informacje o Wydarzeniach przekazanych zgodnie z niniejszym regulaminem są prezentowane w kalendarzu wydarzeń na Portalu w terminie do 3 dni roboczych.

6. Korzystanie z Portalu i związane z tym podanie informacji ma charakter dobrowolny. 

§ 2 Zasady dodawania wydarzeń 

1. Użytkownik w jednym mailu dodaje wyłącznie jedno wydarzenie. W przypadku chęci dodania innego wydarzenia należy zrobić to w drodze odrębnego zgłoszenia.

2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wydarzenia, przed ich opublikowaniem, mogą być poddane kontroli pod kątem ich zgodności z niniejszym regulaminem. 

3. Administrator zastrzega sobie prawo do redagowania, korekty oraz odmowy publikacji wydarzenia bez podawania przyczyny. 

4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wiarygodność podanych przez niego informacji. 

5. Zabrania się przekazania do rozpowszechniania za pośrednictwem Portalu:

1) tekstów, fotografii, filmów oraz pozostałych materiałów, w tym multimediów, objętych prawami należącymi do osób trzecich, w szczególności prawami autorskimi i prawami własności przemysłowej – bez właściwej zgody lub upoważnienia, 

2) Wydarzeń o treści erotycznej, pornograficznej, obraźliwej; nawołujących do przemocy, nagannych etycznie lub wykorzystujących wizerunki osób trzecich bez wyrażenia na to ich zgody oraz niezgodnych z polskim prawem, 

3) Zdjęć, grafik lub treści zawierających nazwy lub znaki towarowe serwisów prowadzących działalność komercyjną. 

6. Wydarzenia zamieszczone z naruszeniem ustępu powyższego będą usuwane przez Administratora. 

7. Użytkownik publikując na portalu wydarzenie, w tym teksty, grafiki, plakaty, filmy, itp., oświadcza, że posiada prawo do ich rozpowszechniania i udziela Administratorowi niewyłącznej licencji na ich publikację, poprzez publiczne udostępnianie tych utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym wprowadzanie do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, wprowadzanie do własnych baz danych i przechowywanie w archiwach i pamięci komputerowej, a także udostępnianie w Internecie oraz w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych, z zastosowaniem odbiorników różnego typu, np. komputerów osobistych stacjonarnych i przenośnych, telefonów komórkowych, itp. 

8. Użytkownik przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność za ewentualne roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia zarówno majątkowych lub osobistych praw autorskich lub pokrewnych, praw własności przemysłowej, jak i pozostałych dóbr osobistych lub majątkowych. 

§ 3 Postanowienia końcowe 

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany w wydarzeniu (w tym daty i ceny biletów). Organizator wydarzenia lub osoba upoważniona do rozpowszechniania o nim informacji powinna jak najszybciej o takich zmianach poinformować Administratora. 

2. Za wszystkie błędne informacje podane przez użytkownika odpowiada osoba dodająca wydarzenie lub organizator. 

3. Portal i jego Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za treść i formę materiałów przesłanych przez użytkownika. 

4. Portal nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez użytkownika treści zawartych w opublikowanym wydarzeniu. 

5. Użytkownik dodając wydarzenie do kalendarium wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych do celów marketingowych Administratora. 

6. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia, z tym, że do ogłoszeń zamieszczonych przed zmianą regulaminu stosuje się postanowienia obowiązujące uprzednio.